---- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือกทั่วไป คลิกที่นี่ -----

- มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ผู้สอบได้ต้องกรอกใบรายงานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบคัดเลือกทั่วไป)   ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   เพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวและนำไปยื่นรายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้สอบได้จะต้องกรอกใบรายงานตัวผ่านระบบนี้ทุกคน

เข้าสู่ระบบ
กรอกใบรายงานตัว เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา  2557 (รอบคัดเลือกทั่วไป) เฉพาะผู้สอบได้ตามประกาศ
     
เลขที่สมัครสอบ  
     
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  
   
   

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารรายงานตัวและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้วเท่านั้น
ให้ยื่นใบรายงานตัวและชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ 
ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557  เท่านั้น
   
ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. กรอกใบรายงานตัว
3. พิมพ์ใบรายงานตัวด้วยกระดาษสีขาวขนาด A4  ความหนา 80  แกรม
4. นำใบรายงานตัวพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ยื่นรายงานตัว ณ หอประชุมไพรพะยอม ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557
**********************************