ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557  รอบทั่วไปและรอบเพิ่มเติม

ประกาศ   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้อง กรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและพิมพ์เอกสารรายงานตัว เพื่อประกอบการรายงานตัว
                 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-15.00 ณ หอประชุมไพรพะยอม ผู้ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


เลือกรายการค้นหาข้อมูล

ไม่พบรายการข้อมูล
 
*โปรดตรวจสอบที่ป้ายประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง