ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา  2559  (รอบทั่วไป)

     
 
     
เลขประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน  
   
                       

กรอกใบสมัครครั้งแรก คลิก ผู้สมัครสอบรายใหม่    เคยกรอกใบสมัครแล้ว พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน แล้วคลิก ผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบ
     
                            

  Download Acrobat Reader
  ประกาศมหาวิทยาลัย     
 

จำนวนกรอกใบสมัคร
กลับหน้าแรก

ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบทั่วไป)

1. ผู้สมัครสอบกรอกใบสมัครและส่งข้อมูลการสมัครสอบผ่านระบบ
2. ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ชำเงินค่าสมัครสอบผ่านธาคารที่กำหนด หรือที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. มหาวิทยาลัยออกเลขที่สอบให้ผู้สมัครสอบ
5. ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายลงบนบัตรประจำสอบ
6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
7. ผู้สมัครเข้าสอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
8. มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก
9. ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

[10.221.0.12]