ะบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา  2557  (รอบทั่วไป)ปิดระบบสมัครสอบผ่านอินเตอร์เน็ต
ผู้สมัครสอบที่กรอกใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครแล้ว
ให้ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


สำหรับผู้กรอกข้อมูลสมัครสอบแล้ว    
เลขประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน     ลืมรหัสผ่าน
   
                            
   
                            

  Download Acrobat Reader
  ประกาศมหาวิทยาลัย  
 
  รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ


ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบทั่วไป)

1. ผู้สมัครสอบกรอกใบสมัคร และส่งข้อมูลการสมัครสอบผ่านระบบ
2. ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ชำระเงินค่าสมัครสอบและยืนเอกสารประกอบสมัครสอบ
4. มหาวิทยาลัยออกเลขที่สอบให้ผู้สมัครสอบ
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
6. ผู้สมัครเข้าสอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8. ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

+++++++    คลิกสมัครสอบ  +++++++++