- รอบโควตา ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้น
- รอบโควตา กรอกใบรายงานตัว

- สมัครสอบ รอบทั่วไป
- รอบทั่วไป ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้น
- รอบทั่วไป กรอกใบรายงานตัว

- สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

- นักศึกษาภาคปกติ กรอกเอกสารรายงานตัวผ่านเวบไชต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
- นักศึกษาภาคปกติ  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
- นักศึกษาภาคปกติ เรียกอันดับสำรองรายงานตัววันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558

- นักศึกษาภาคปกติ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
- นักศึกษาภาคปกติ เปิดภาคเรียน 1/2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
- นักศึกษาภาคปกติ อ่านประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

<------ เลือกคลิกลิงค์ ด้านข้าง-------
 
   
 - กศ.บป.กรอกใบรายงานตัว  
   


Since 2013 : [ 1646045 ]

  [คณะเกษตรศาสตร์]  [คณะครุศาสตร์]   [คณะวิทยาศาสตร์]  [คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์]  [คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ]  [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 

[คณะนิติศาสตร์]  [คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก]  [คณะสาธารณสุขศาสตร์]  [คณะพยาบาลศสตร์]  [คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์]

[10.221.0.18]