- สมัครสอบ รอบโควตา
-ตรวจสอบสิทธ์สอบเบื้องต้น
-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  รอบโควตา ในวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2557
ซึ่งนักเรียนจะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
ประกาศ
- ประกาศมหาวิทยาลัย
- รหัสสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่สอบ และห้องสอบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
- ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 19 ธันวาคม 2557
-- ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ
      - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป สอบวันที่ 20 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น.
     - วิชาวัดแววความเป็นครู (คณะครุศาสตร์)  สอบวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 12.10 - 12.40 น.
     - วิชาชีพพยาบาล (คณะพยาบาลศาสตร์)  สอบวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 12.10 - 13.10 น.
     - ผู้สมัครสอบประเภทโควตากิจกรรมพิเศษ สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น.
     - ผู้สมัครสอบสาขาวิชาพลศึกษา หรือ ดนตรี  สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00น.

<------ เลือกคลิกลิงค์ สมัครสอบ ด้านข้าง-------
 
   
  
   

ขั้นตอนการสมัครสอบ รอบโควตา
1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครสอบผ่านระบบ
2. พิมพ์ใบสมัครสอบ และติดรูปถ่าย
3. ผู้สมัครสอบลงนามในใบสมัครสอบ
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง
5. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารหรือที่กองคลังมหาวิทยาลัย
6. โรงเรียนนำส่งใบสมัครสอบที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งที่มหาวิทยาลัย
7. ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและติดรูปถ่ายที่บัตรประจำตัวสอบ
8. ผู้สมัครสอบตรวจสอบห้องสอบผ่านระบบ
9. ผู้สมัครสอบเข้าสอบตามประกาศ
10.ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
Since 2013 : [ 760462 ]

  [คณะเกษตรศาสตร์]  [คณะครุศาสตร์]   [คณะวิทยาศาสตร์]  [คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์]  [คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ]  [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

 [คณะนิติศาสตร์]  [คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก]  [คณะสาธารณสุขศาสตร์]  [คณะพยาบาลศสตร์]  [คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์]

[10.221.0.17]