ระดับบัณฑิตศึกษา
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาตรี

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือกทั่วไปและรอบเพิ่มเติม

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 โครงการ กศ.บป.

 
 
     

Since 2013 : [ 579773 ]