-ตรวจสอบสิทธ์สอบเบื้องต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
+คณะครุศาสตร์ 
+คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
+คณะสาธารณสุขศาสตร์
+คณะพยาบาลศาสตร์


     ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามประกาศ ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558  ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     อ่าน ประกาศการสอบสัมภาษณ์<------ เลือกคลิกลิงค์ ด้านข้าง-------
 
   
  
   

ขั้นตอนการสมัครสอบ รอบโควตา
1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครสอบผ่านระบบ
2. พิมพ์ใบสมัครสอบ และติดรูปถ่าย
3. ผู้สมัครสอบลงนามในใบสมัครสอบ
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง
5. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารหรือที่กองคลังมหาวิทยาลัย
6. โรงเรียนนำส่งใบสมัครสอบที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งที่มหาวิทยาลัย
7. ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและติดรูปถ่ายที่บัตรประจำตัวสอบ
8. ผู้สมัครสอบตรวจสอบห้องสอบผ่านระบบ
9. ผู้สมัครสอบเข้าสอบตามประกาศ
10.ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
Since 2013 : [ 820914 ]

  [คณะเกษตรศาสตร์]  [คณะครุศาสตร์]   [คณะวิทยาศาสตร์]  [คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์]  [คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ]  [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

 [คณะนิติศาสตร์]  [คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก]  [คณะสาธารณสุขศาสตร์]  [คณะพยาบาลศสตร์]  [คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์]

[10.221.0.18]