- รอบโควตา ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

- สมัครสอบภาคปกติ รอบโควตา วันที่ 11 - 27 ธันวาคม 2558
- ผู้สมัครสอบภาคปกติ รอบโควตา ตรวจสอบสิทธิ์และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 5-9 มกราคม 2559
- ผู้สมัครสอบภาคปกติ รอบโควตา สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  วันที่ 9-10 มกราคม 2559

- รอบโควตา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มกราคม 2559
- รอบโควตา เฉพาะคณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศษสตร์
  คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
  สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
 
   
   
   


Since 2013 : [ 2158140 ]

  [คณะเกษตรศาสตร์]  [คณะครุศาสตร์]   [คณะวิทยาศาสตร์]  [คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์]  [คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ]  [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 

[คณะนิติศาสตร์]  [คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก]  [คณะสาธารณสุขศาสตร์]  [คณะพยาบาลศสตร์]  [คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์]

[10.221.0.11]