มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  รอบโควตา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ซึ่งนักเรียนจะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 
     

Since 2013 : [ 584182 ]

[คณะเกษตรศาสตร์]  [คณะครุศาสตร์]   [คณะวิทยาศาสตร์]  [คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์]  [คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ]  [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

 [คณะนิติศาสตร์]  [คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก]  [คณะสาธารณสุขศาสตร์]  [คณะพยาบาลศสตร์]  [คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์]