ระดับบัณฑิตศึกษา
  สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก  ประปีการศึกษา 2557
 
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาตรี

ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม  สอบถามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด่วน...21- 27 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือกทั่วไปและรอบเพิ่มเติม

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 โครงการ กศ.บป.

 
 
     

Since 2013 : [ 575244 ]