-โควตา ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้น

- สมัครสอบ รอบทั่วไป
- รอบทั่วไป ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้น

- สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

- กรอกใบสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  6 กุมภาพันธ์  - 3 มีนาคม  พ.ศ. 2558 
- ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ภายในวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2558
- ชำระเงินค่าสมัครสอบที่มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2558
- ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์  ภายในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558
- พิมพ์บัตรประจำตัวสอบผ่านระบบออนไลน์ วันที่  9 -20 มีนาคม  พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภายในวันที่  9 มีนาคม 2558
- สอบข้อเขียน  วันเสาร์ที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2558
- สอบปฏิบัติ กรณีสมัครสอบสาขาวิชาที่มีสอบปฏิบัติ วันที่  22 มีนาคม พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  วันที่ 27 มีนาคม 2558
- สอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2558
- สอบสัมภาษณ์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คณะสาธารณสุขศาสตร์  วันที่ 2 เมษายน 2558
- สอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์  วันที่ 3 เมษายน 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 17 เมษายน 2558
- กรอกเอกสารรายงานตัวผ่านเวบไชต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
- รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
- เรียกอันดับสำรองรายงานตัววันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
- เปิดภาคเรียน 1/2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558
- อ่านประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

<------ เลือกคลิกลิงค์ ด้านข้าง-------
 
   
  
   


Since 2013 : [ 1267316 ]

  [คณะเกษตรศาสตร์]  [คณะครุศาสตร์]   [คณะวิทยาศาสตร์]  [คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์]  [คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ]  [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 

[คณะนิติศาสตร์]  [คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก]  [คณะสาธารณสุขศาสตร์]  [คณะพยาบาลศสตร์]  [คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์]

[10.221.0.13]