- รอบโควตา ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้น
- รอบโควตา กรอกใบรายงานตัว

- สมัครสอบ รอบทั่วไป
- รอบทั่วไป ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้น
- รอบทั่วไป กรอกใบรายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559

- รอบโควตา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559   อ่านประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัว
 กรอกและพิมพ์เอกสารรายงานตัวระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2559  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องกรอกและพิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านระบบทุกคน

- รอบทั่วไป วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทุกคณะ

- รอบทั่วไป ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  อ่านประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัว  กรอกและพิมพ์เอกสารรายงานตัวระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2559  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องกรอกและพิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านระบบทุกคน

  * รอบทั่วไป ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดอ่านประกาศการรายงานตัว ประกาศ  
  * รอบทั่วไป ผู้สอบได้อันดับสำรอง โปรดอ่านประกาศ ประกาศ

 
- กศ.บป. ตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น
- กศ.บป.กรอกใบรายงานตัว  
[ แผนผังภายในมหาวิทยาลัย  


Since 2013 : [ 2590495 ]  

 [คณะเกษตรศาสตร์]  [คณะครุศาสตร์]   [คณะวิทยาศาสตร์]  [คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์]  [คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ]  [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 

[คณะนิติศาสตร์]  [คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก]  [คณะสาธารณสุขศาสตร์]  [คณะพยาบาลศสตร์]  [คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์]

[10.221.0.15]