ระดับบัณฑิตศึกษา
  สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก  ประปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือกทั่วไปและรอบเพิ่มเติม
 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น. - 15.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องกรอกใบรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและพิมพ์ใบรายงานตัว ไปยื่นรายงานตัวตามมวันเวลา คลิก...กรอกใบรายงานตัว

 
     

Since 2013 : [ 532810 ]